Instalare PHP/IIS. Exemplu aplicat pe WP Installer si phpMyAdmin

Instalare PHP/IIS. Exemplu aplicat pe WP Installer si phpMyAdmin

Instalare WordPress pe IIS

WordPress este o aplicatie de publicare de bloguri. Cea mai simpla cale de a instala WordPress este de a-l descarca de pe Windows Web App Gallery, sectiunea Blogs.

Instalarea s-a facut pe urmatoarea configuratie:

  • Windows 7
  • IIS 7.5
  • PHP 5.3.2
  • MySQL 5.1.41
  • WordPress 2.9.2

Download

Ultima versiunea poate fi descarcata de la adresa: http://wordpress.org/download/. Dezarhivati fisierele in directorul C:\Inetpub\wwwroot\wordpress sau alt director pe care il doriti.

Baza de date

Creati o baza de date pentru WordPress. De asemenea creati un utilizator care sa aiba drepturi pe aceea baza de date.

Fisierul de configurare

In directorul C:\Inetpub\wwwroot\wordpress redenumiti fisierul wp-config-sample.php in wp-config.php.

Modificati apoi in fisierul wp-config.php

  • DB_NAME – numele bazei de date
  • DB_USER – numele utilizator cu drepturi pe baza de date
  • DB_PASSWORD – parola utilizator
  • DB_HOST – localhost daca se afla pe acelasi server sau IP-ul serverului in caz ca se afla pe alt server
  • AUTH_KEY, SECURE_AUTH_KEY,LOGGED_IN_KEY,NONCE_KEY- chei unice

<?

define(‘DB_NAME’, ‘wordpress’);

/** MySQL database username */
define(‘DB_USER’, ‘nume_utilizator_cu_drepturi_pe_baza_de_date_wordpress’);

/** MySQL database password */
define(‘DB_PASSWORD’, ‘parola_utilizator’);

/** MySQL hostname */
define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);

** Database Charset to use in creating database tables. */
define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8’);

/** The Database Collate type. Don’t change this if in doubt. */
define(‘DB_COLLATE’, ”);

/**#@+
* Authentication Unique Keys.
*
* Change these to different unique phrases!
* You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/ WordPress.org secret-key service}
* You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
*
* @since 2.6.0
*/
define(‘AUTH_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
define(‘SECURE_AUTH_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
define(‘LOGGED_IN_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
define(‘NONCE_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
/**#@-*/

/**
* WordPress Database Table prefix.
*
* You can have multiple installations in one database if you give each a unique
* prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
*/
$table_prefix = ‘wp_’;

/**
* WordPress Localized Language, defaults to English.
*
* Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the chosen
* language must be installed to wp-content/languages. For example, install
* de.mo to wp-content/languages and set WPLANG to ‘de’ to enable German
* language support.
*/
define (‘WPLANG’, ”);

/* That’s all, stop editing! Happy blogging. */

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined(‘ABSPATH’) )
define(‘ABSPATH’, dirname(__FILE__) . ‘/’);

/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’);
?>

Instalare

Accesati linkul http://localhost/wordpress/wp-admin/install.php

Dupa instalare se va genera o parola pentru utilizatorul admin. cu care puteti intra in contul de administrator.

Intrati cu numele de utilizator si parola creata in contul de administrator.

Dupa ce veti intra in contul de administrator ecranul va arata ca in imaginea urmatoare.

Rewrite URL

Pentru a crea “linkuri prietenoase” este necesar sa mai faceti cateva modificari.

Intrati in contul de administrator la adresa: http://localhost/wordpress/wp-admin/ si accesati meniul Permalinks de unde selectati unul din formatele existente.

Am ales in acest exemplu: http://localhost/wordpress/2010/04/sample-post/ si salvati.

Creati fisierul web.config (daca nu exista) in acelasi director in care e instalat WordPress si introduceti urmatoarea regula:

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>
<rules>
<rule name=”Main Rule” stopProcessing=”true”>
<match url=”.*” />
<conditions logicalGrouping=”MatchAll”>
<add input=”{REQUEST_FILENAME}” matchType=”IsFile” negate=”true” />
<add input=”{REQUEST_FILENAME}” matchType=”IsDirectory” negate=”true” />
</conditions>
<action type=”Rewrite” url=”index.php” />
</rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>

Puteti observa in IIS Manager regulile sub forma:

Salvati si acum puteti vedea in browser rezultatul:

Instalare phpMyAdmin

phpMyAdmin reprezinta o aplicatie scrisa in PHP pentru administrarea bazelor de date MySQL.

Download

Ultima versiunea poate fi descarcata de la adresa: http://www.phpmyadmin.net/home_page/downloads.php. Dezarhivati fisierele in directorul C:\Inetpub\wwwroot\phpmyadmin sau alt director pe care il doriti.

Baza de date

Creati o baza de date pentru phpMyAdmin. De asemenea creati un utilizator care sa aiba drepturi pe aceea baza de date.

Fisierul de configurare

In directorul C:\Inetpub\wwwroot\phpmyadmin redenumiti fisierul config.sample.inc.php in config.inc.php.

Modificati urmatoarele variabile din fisierul de configurare:

//Necesar pentru decriptarea cookie-urilor. Ar trebui sa fie cat mai complex.
$cfg[‘blowfish_secret’] = ”;

//Vom seta o autentificare bazata pe cookie
$cfg[‘Servers’][$i][‘auth_type’] = ‘cookie’;

Acum accesati http://localhost/phpmyadmin/ si introduceti utilizatorul si parola:

Daca numele de utilizator si parola sunt in regula veti vedea urmatorul ecran.

Resurse

http://learn.iis.net/page.aspx/724/install-and-configure-php/
http://learn.iis.net/page.aspx/280/install-wordpress-on-iis/

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.